נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית - 099765
Inserted by:   Lea Otmazgeen - 4406  - leao@tx   :מוזמן ב

Room B-527     הרצאה

Lecturer:  ganor ilanit      Time: 08:30 - 22:30

View course timetable     View description