פרויקט בניהול - 099775
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room B-424     הרצאה

Lecturer:  דניאל רואש MBA      Time: 08:30 - 13:30

View course timetable     View description