נושאים נבחרים בהתנהגות ארגונית - 099765
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room B-152     הרצאה

Lecturer:  שלי לב MBA      Time: 08:30 - 13:30

View course timetable     View description