ניהול השיווק 1 - 098783
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room C-216     הרצאה

Lecturer:  מיכאל גלי MBA      Time: 08:30 - 13:30

View course timetable     View description