מנהיגות עסקית אסטרטגית בישראל - 098795
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room C-215     הרצאה

Lecturer:  ברק בן אבינועם MBA      Time: 08:30 - 13:30

View course timetable     View description