נושאים בטכנולוגיות תקשורת מנהלים - 098701
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room C-214     הרצאה

Lecturer:  איתי דברן MBA      Time: 08:30 - 13:30

View course timetable     View description