טכניקות וכלים לא כמותיים לאיתור והערכת סיכונים - 099006
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room B-526     הרצאה

Lecturer:  שרה ועדו MBA      Time: 08:30 - 12:30

View course timetable     View description