ניהול מחקר ופיתוח - 099790
Inserted by:   Inbal Shahar - 4447  - teachsec@ie   :מוזמן ב

Room C-214     הרצאה

Lecturer:  חיים רוסו - MBA      Time: 08:30 - 12:30

View course timetable     View description